سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه تربیت معلم تهران 
عضو هیئت علمی 
 
 
علمی،اجرائی 
همکاری 
نهادنمایندگی ولی فقیه در امور آزادگان 
دبیرشورای برنامه ریزی و اعزام 
1369/07/01 
1374/07/01 
اجرائی 
همکاری 
نهادنمایندگی ولی فقیه در امور آزادگان 
مدیرامورآموزش و اعزام مبلغ 
1369/07/01 
1374/07/01 
اجرائی و فرهنگی 
همکاری 
نهادنمایندگی ولی فقیه در امور آزادگان 
مدیر امور مالی و اداری 
1369/07/01 
1374/07/01 
اجرائی 
همکاری 
نهادنمایندگی ولی فقیه در امور آزادگان 
معاون هماهنگ کننده 
1369/07/01 
1374/07/01 
اجرائی 
همکاری 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
مدیرامور مالی و جانشین معاون اداری مالی 
1374/07/01 
1376/07/01 
اجرائی 
همکاری 
نهادنمایندگی رهبری دردانشگاهها 
مدیرکل امورمالی 
1376/07/01 
1379/07/02 
اجرائی 
همکاری 
نهادنمایندگی رهبری دردانشگاهها 
معاون اداری مالی 
1379/07/02 
1380/07/01 
اجرائی 
همکاری 
دفترتبلیغات اسلامی 
معاون اداری مالی 
1378/07/01 
1381/07/01 
اجرائی 
همکاری 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها 
مشاور رئیس بنیاد 
1380/07/01 
1384/07/02 
اجرائی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
مشاور پایان نامه دوره ارشد 
1383/07/01 
1385/07/01 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه باقرالعلوم (ع) 
راهنمای پایان نامه 
1381/07/01 
1385/07/01 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
مشاور و داور پایان نامه 
1381/07/01 
1385/07/01 
علمی،پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
مدرس 
1380/07/01 
ادامه دارد 
--- 
تدریس 
مرکز جهاني علوم اسلامی 
مدرس 
1384/07/02 
 
--- 
تدریس 
مرکز تخصصی حقوق وقضا 
مدرس 
1381/07/01 
 
--- 
تدریس 
مرکز محقق و نویسنده 
مدرس 
1380/07/01 
1381/07/01 
--- 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی اراک 
مدرس 
1375/07/01 
 
--- 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد اصفهان 
مدرس 
1374/07/01 
 
---