سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد اصفهان 
مدرس 
1374/07/01 
 
--- 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی اراک 
مدرس 
1375/07/01 
 
--- 
تدریس 
مرکز محقق و نویسنده 
مدرس 
1380/07/01 
1381/07/01 
--- 
تدریس 
مرکز تخصصی حقوق وقضا 
مدرس 
1381/07/01 
 
--- 
تدریس 
مرکز جهاني علوم اسلامی 
مدرس 
1384/07/02 
 
--- 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
مدرس 
1380/07/01 
ادامه دارد 
--- 
همکاری 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
مشاور و داور پایان نامه 
1381/07/01 
1385/07/01 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه باقرالعلوم (ع) 
راهنمای پایان نامه 
1381/07/01 
1385/07/01 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
مشاور پایان نامه دوره ارشد 
1383/07/01 
1385/07/01 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها 
مشاور رئیس بنیاد 
1380/07/01 
1384/07/02 
اجرائی 
همکاری 
دفترتبلیغات اسلامی 
معاون اداری مالی 
1378/07/01 
1381/07/01 
اجرائی 
همکاری 
نهادنمایندگی رهبری دردانشگاهها 
معاون اداری مالی 
1379/07/02 
1380/07/01 
اجرائی 
همکاری 
نهادنمایندگی رهبری دردانشگاهها 
مدیرکل امورمالی 
1376/07/01 
1379/07/02 
اجرائی 
همکاری 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
مدیرامور مالی و جانشین معاون اداری مالی 
1374/07/01 
1376/07/01 
اجرائی 
همکاری 
نهادنمایندگی ولی فقیه در امور آزادگان 
معاون هماهنگ کننده 
1369/07/01 
1374/07/01 
اجرائی 
همکاری 
نهادنمایندگی ولی فقیه در امور آزادگان 
مدیر امور مالی و اداری 
1369/07/01 
1374/07/01 
اجرائی 
همکاری 
نهادنمایندگی ولی فقیه در امور آزادگان 
مدیرامورآموزش و اعزام مبلغ 
1369/07/01 
1374/07/01 
اجرائی و فرهنگی 
همکاری 
نهادنمایندگی ولی فقیه در امور آزادگان 
دبیرشورای برنامه ریزی و اعزام 
1369/07/01 
1374/07/01 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه تربیت معلم تهران 
عضو هیئت علمی 
 
 
علمی،اجرائی